Privacyverklaring Elmon.nl

Ga direct naar

PRIVACY STATEMENT

Elmon B.V. verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert Elmon B.V. u over wie Elmon B.V. is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

1. PRIVACY STATEMENT Elmon B.V.

1.1 Introductie
Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Elmon B.V. verzamelt en eventueel verwerkt via www.elmon.nl (hierna: de “Website”).

Elmon B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij bieden geen diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Elmon B.V. Neem voor vragen gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

1.2 Cookies
Elmon B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Elmon B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onze contactgegevens zijn:
Elmon B.V.
Energieweg 6, 2964 LE Groot-Ammers
Nederland
Tel: 0184-608888
E-mail: info@elmon.nl

1.4 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Elmon B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze diensten. In deze gevallen verwerkt Elmon B.V. uitsluitend de volgende gegevens:

 • Persoonlijke details (naam, zakelijk adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, functie, geslacht).
 • Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, btw-nummer, rekeningnummer).
 • Gegevens over uw bestelling (status van uw bestelling, prijs van uw bestelling).
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons.

We ontvangen persoonsgegevens zowel direct van u als van externe partijen:
Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen:

 • Persoonsgegevens die we ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze zakelijke dienstverlening of producten.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt over anderen:

 • Het is mogelijk dat u persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens, contactgegevens of andere gegevens. We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie u persoonsgegevens deelt het eens zijn met de door u verstrekte persoonsgegevens over hen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

 • Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisatie

1.5 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer u contactgegevens aan ons heeft verstrekt zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met op te nemen of vragen te beantwoorden.
 • Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document en diensten van Elmon B.V.
 • Wanneer er sprake is van een (zakelijke) overeenkomst met Elmon B.V. zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van onze zakelijke dienstverlening en producten, voor facturatie en om contact met u op te nemen. Ook kunnen deze persoonsgegevens worden gebruikt om in de toekomst contact met u op te nemen over onze producten of diensten.

1.6 Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?
Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond.
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Een gerechtvaardigd belang.
 • Uw toestemming.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Elmon B.V.
We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Elmon B.V. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen die volgen uit de overeenkomst. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk onze diensten of producten te leveren zonder uw zakelijke of persoonlijke contactgegevens.

Gerechtvaardigd belang
We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • Het belang van Elmon B.V. om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden.
 • Het belang van Elmon B.V. om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse.

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking.

Toestemming
In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw toestemming altijd kunt intrekken.

1.7 Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
In overeenstemming met dit Privacy Statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Elmon B.V. gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Elmon B.V. en heeft Elmon B.V. de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij maken gebruik van de volgende derden-dienstverleners:

 • Voor het vastleggen van uw gegevens in ons systeem maken wij gebruik van Syntess.

1.8 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd.

Wanneer u of uw organisatie gebruik maakt van onze diensten of producten worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of producten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd op grond van de fiscale wetgeving.

1.9 Worden mijn persoonsgegevens door Elmon B.V. beveiligd?Elmon B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

1.10  Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Elmon B.V. verwerkt.
Op elk gewenst moment kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u de hieronder genoemde rechten; 
Recht op inzage. U heeft het recht om te allen tijde inzage te vragen in uw persoonsgegevens.
Recht op correctie. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
Recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.
Recht op beperking. U heeft het recht om beperking van de verwerking van jouw (persoons)gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw (persoons)gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.
Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen. U heeft het recht om ons te verzoeken om alle (persoons)gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een dergelijk verzoekt indient, zullen wij die (persoons)gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. Dit geldt evenwel niet voor gegevens die wij op basis van enige wetgeving moeten of mogen bewaren.
Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om de (persoons)gegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van de overeenkomst(en) die met ons zijn gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u die gegevens kunt bewaren in uw database dan wel die van een andere partij.
Recht om een klacht in te dienen. U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop er door ons met uw gegevens wordt omgaan. Elmon B.V. wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@elmon.nl. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.

1.11 Kunt u uw toestemming intrekken?
Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd intrekken. We willen u erop wijzen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.

1.12 Kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij Elmon B.V. met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u eventueel ook een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.13 Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te delen met Elmon B.V.?
In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.

1.14 Maakt Elmon B.V. gebruik van profileringstechnieken?
Elmon B.V. maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

1.15 Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Elmon B.V. is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door ons worden verwerkt bij Elmon B.V. worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken melden via info@elmon.nl.

1.16 Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Omtrent eventuele geschillen in verband met deze verklaring is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd, tenzij hierop een dwingendrechtelijke uitzondering van toepassing is.

1.17 Vragen of klachten
Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot ons, onze diensten, onze website of meer algemene vragen, enzovoorts, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierboven.

1.18 Wanneer is dit privacy statement voor het laatst gewijzigd? / Wijzigingen.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u  van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy statement is de enige versie die van toepassing is zolang de Website wordt bezocht, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op juni 2020.